صفحه گالري

1

2

3
جملات قصار
چارلي چاپلين ميگه : آخر هر چيزي خوبه،اگر خوب نشده ،هنوز آخرش نشده!