صفحه گالري

1

2

3
جملات قصار
معلم بايد بيشترين اقتدار و کمترين قدرت را داشته باشد. توماس شوش