صفحه گالري

9

10
1 2
جملات قصار
گاهي سکوت بيش از تمام حرفها مقصود را بيان مي کند. منتسکيو