صفحه گالري

1

3

5

7

2

4

6

8
1 2
جملات قصار
زندگي کوتاه است و هنر طولاني . بقراط