صفحه گالري

1

3

5

7

2

4

6

8
1 2
جملات قصار
فصيحترين زبان ، عمل است. شکسپير