صفحه گالري

1

3

4

5

2
جملات قصار
طرح کوچک را کنار بگذاريد و طرحهاي بزرگ را در نظر بگيريد و هدف خود را بالا ببريد. دانيل بارتهايم