صفحه گالري

1

3

5

7

2

4

6
جملات قصار
زندگي کوتاهتر از آن است که شما بخواهيد وقت خود را صرف تشويش و نگراني کنيد. افلاطون