صفحه گالري

1

3

5

7

2

4

6
جملات قصار
تملق و اخلاق بندرت در يک جا جمع مي شوند. کنفوسيوس