صفحه گالري

1

3

5

7

2

4

6
جملات قصار
آنکس که به پدر و مادر خود احترام بگذارد عمري طولاني خواهد داشت. مثل فرانسوي