صفحه گالري

1

3

5

7

2

4

6

8
1 2
جملات قصار
انسان نمي‌تواند به همه كس نيكي كند، ولي مي‌تواندنيكي را به همگان نشان دهد. " رولن "