صفحه گالري

1

3

5

7

2

4

6

8
1 2
جملات قصار
کسي که به خود احترام مي گذارد هرگز دچار غرور نمي شود. کارن هورناي