صفحه گالري

محوطه دانشگاه

آزمايشگاه(2)

آزمايشگاه(4)

امتحانات(1)

آزمايشگاه(1)

آزمايشگاه(3)

آزمايشگاه(5)

امتحانات(2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
جملات قصار
از آناني که سعي دارند جاه طلبيهايتان را تحقير کنند، دوري کنيد، انسانهاي ناچيز هميشه چنين عکس العملي نشان مي دهند در حالي که اشخاص بزرگ سعي درند با رفتار خويش احساسي به عظمت رسيدن را در شما تقويت کنند . مارک تواين