رشته هاي داير
جملات قصار
کسي که بر خشم خود غبله کند بر بدترين دشمن خود مسلط ميشود. ليوس سيروس