رشته هاي داير
جملات قصار
توانم آنکه نيازارم اندرون کسي حسود را چه کنم کو ز خود به رنج درست؟ سعدي