رشته هاي داير
جملات قصار
من از راه تنعم و تن آسايي به اين مقام نرسيدم دو شعار من در زندگي همواره اين بوده که با موانع بجنگم و بر ّآنها غلبه کنم. بورک