رشته هاي داير
جملات قصار
آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي کند، تا آنچه مي گوييد. امرسون