رشته هاي داير
جملات قصار
بزرگترين آرزوي بشر، كسب موفقيت است ( لوسيا)