رشته هاي داير
جملات قصار
کسي که داراي عزمي راسخ است، جهان رامطابق ميل خويش عوض مي کند.گوته