رشته هاي داير
جملات قصار
از آهسته رفتن نترس، از ايستادن بترس. مثل چيني