رشته هاي داير
جملات قصار
جهان متعلق به افراد صبور است. مثل ايتاليايي