صفحه اخبار
جملات قصار
کسي که وجدانش پاک باشد زود خوابش مي برد. مثل فرانسوي