صفحه اخبار
جملات قصار
از مخالفت نهراسيد، بادبادک هنگامي بال ميرود که با باد مخالف مواجه شود. چرچيل