صفحه اخبار
جملات قصار
آنقدر شکست مي خورم تا راه شکست دادن را بياموزم. پطرکبير