صفحه اخبار
جملات قصار
کسي که حرف ميزند، مي کارد، آنکه گوش ميدهد، درو ميکند. حضرت علي(ع)