صفحه اخبار
جملات قصار
آنچه را که بد مي فهميم نمي توانيم خوب بيان کينم. بويلوا