صفحه اخبار
جملات قصار
مي خواهم گريبان سرنوشت را بگيرم او نميتونند سرم را در برابر زندگي خم کند، پيروزي از آن من خواهد بود. بتهون