صفحه اخبار
جملات قصار
مشكلاتتان را برساحل دريا بنويسيد و روياهايتان را روي كوه حك كنيد.