صفحه اخبار
جملات قصار
آدم نادان در کار همه دخالت مي کند جزء در کار خود. مثل آلماني