صفحه اخبار
جملات قصار
تملق و اخلاق بندرت در يک جا جمع مي شوند. کنفوسيوس