صفحه اخبار
جملات قصار
هر که با دانا مشورت کند، از رسوايي در امان است. تاريخ گزيده