صفحه اخبار
جملات قصار
يک حراف بزرگ يک دروغگوي بزرگ است. مثل اسکاتلندي