رشته هاي داير
جملات قصار
دشوارترين قدم همان قدم اول است. مثل بلژيکي