رشته هاي داير
جملات قصار
سگ بيدار بهتر از شير خفته است. مثل فرانسوي