صفحه اخبار
جملات قصار
رمز تجارت دانستن چيزي است که کسي ديگر نميداند. ارسطو