صفحه اخبار
جملات قصار
اگر اراده كني و استقامت داشته باشي، بي شك موفق مي شوي. امرسون