صفحه اخبار

مهندسی پزشکی گرایش بالینی
با توجه به استقبال داوطلبان تجربی از رشته مهندسی پزشکی دانشگاه در نظر دارد تا کلاس های این رشته را بیشتر در حوزه بالینی ارائه دهد.

مهندسی پزشکی گرایش بالینی
به کارگیری تکنولوژی در فرایند های بیماری و بالینی است. متخصص این رشته همراه با گروهی متشکل از پزشکان، پرستارها و تکنسین ها یک تیم درمانی را تشکیل می دهند. مهندس پزشک بالینی مسئول خرید، نگهداری، تعمیر، بررسی اطلاعات حیاتی و ... است. آن ها همچنین تجهیزات مورد نیاز پزشکان و بیمارستان را در زمینه های خاص ، طراحی یا تطبیق می دهند. تمامی این موارد مستلزم بهره گیری از سیستم های کامپیوتری به همراه تجهیزات و جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن ها است. مهندس پزشک بالینی باید همواره از آخرین تکنولوژی های مربوط به درمان و مراقبت های پزشکی بهره گیری کند.

  • نویسنده : حسین کنشلو
    • امتیاز :
    • 0
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1395/09/04
  • تعداد مشاهده : 1574 بار